สุขภาพใจ-สมอง, สุภาพกาย

ควบคุมกระเพาะปัสสาวะไม่ได้ ตกอยู่ใน ภาวะปัสสาวะเล็ด ปัญหาสุขภาพที่ต้องรู้เท่าทัน

ภาวะปัสสาวะเล็ด เป็นภาวะที่เกิดขึ้นได้กับทุกคน ที่ล้วนแล้วมีความเสี่ยงต่อการเกิดปัญหานี้อยู่มาใช่น้อย ในทางการแพทย์กล่าวได้ว่า ผู้ป่วยไม่สามารถที่จะทำการควบคุมเกี่ยวกับกระเพาะปัสสาวะได้เลย ส่งผลให้มีการปัสสาวะออกมาได้โดยไม่คาดคิด รู้สึกว่ากลั้นไม่ได้ ในบางครั้งอาจจะเกิดขึ้นมาในขณะที่ไอ หรือจาม แล้วจะพบได้บ่อยครั้งในเพศหญิง ถ้าหากว่าไม่รักษา อาจจะส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตในระยะยาวได้ อาการและสาเหตุของ ภาวะปัสสาวะเล็ด อาการที่เกิดขึ้นมีด้วยกันหลายประเภท เกิดเมื่อมีแรงดัน จะเกิดเมื่อมีการไอ จาม ออกกำลังกาย ยกของที่หนัก หรือมีการเคลื่อนไหวร่างกายอยู่ในลักษณะที่ต่างๆ หรืออาจจะอยู่ในช่วงที่มีการตั้งครรภ์ เป็นต้น ต่อมาเป็นปัสสาวะราด เกิดขึ้นได้แบบไม่คาดคิด